Нашите цели

Ние, от АКБ, искаме да постигнем  доброволно регулиране на индустрията за красота, с цел защита на обществото, което от своя страна, да даде на професията и нейните достойни професионалисти признанието, което те заслужават.

Наша основна цел е логото на АКБ да бъде знак за качество в кабинетите на нашите членове, гарантирайки правилна квалификация, достоверност и ангажираност с висок професионализъм.

ЦЕЛИ

 

  1.  Обединение на козмeтиците, с цел подобряване качеството на работата им, както и повишаване имиджа на професията.
  2. Разпространение и популяризиране идеите и целите на АКБ, нейните успехи и постижения.
  3. Повишаване качеството на услугите в бранша.
  4.  Подкрепа при повишаване квалификацията на козметиците.
  5.  Осъществяване на съдействие от страна на АКБ към всички членове, желаещи да повишават знанията и уменията си. Създаване на възможности за улеснено повишаване квалификацията на работещите козметици с дългогодишни установени и развити практики. Предоставяне на информация на желаещите да изучават професията козметик, както и за стартиране на козметичен бизнес, за необходимите документи и възможности.
  1. Развитие и утвърждаване на създадените вече отношения на взаимодействие с НАПОО и МОН, и стъпки, свързани с обсъждане и реализация на възможности за улеснено валидиране на знания и умения на колеги, които са придобити при други законови условия от сега действащите.
  2. Търсене на възможности за подобряване на националните стандарти за откриване на козметичен салон. Търсене и създаване на комуникация с Министерство на Здравеопазването за работа в посока промяна на

НАРЕДБА № 15 ОТ 21 АВГУСТ 1987 Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ

Поради факта, че е морално остаряла и несъвместима в голяма степен със съвремието ни.

8.Съдействие чрез правна консултация и помощ на всички свои членове, при спорове и казуси, възникнали по време на професионалната ни практика.

9.Участие при внедряването на световни и европейски стандарти на козметичния и естетичен пазар в България.

10.Създаване и поддържане отношения на коректност и взаимопомощ между членовете на Асоциацията като колеги,  работодатели и служители.

11.Реализация на членството на АКБ в БТПП. Развиване на партньорство между двете организации и максимално използване на възможностите и инструментите, предоставени от членството ни, както за АКБ, така и за членовете ни.

12.Осъществяване и поддържане на връзки и сътрудничество с всички институции и организащии, касаещи и взаимодействащи с нашата работа, с цел подобряване на работната ни среда.

13.Създаване на  регистър на козметиците и козметичните салони, членове на Асоциацията, както и регистър на фирмите вносители, производители и дистрибутори, които са наши асоциирани членове.

14.Организиране за обсъждане на създаване на категоризация на козметичните салони, както и критерии за тяхното категоризиране. Връзка със съответните институции за реализирането на тази цел.

15.Предприемане на действия за формиране на работни групи към АКБ.

16.Избор на Етична комисия и Етичен съвет.

17.Други текущи възникнали цели в процеса на работа.