Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Всяка професионална дейност и съответстващата й общност в своето развитие, достига до стадий на зрялост, който изисква регламентиране и стандартизиране на вътрешните и външните професионални взаимодействия и взаимоотношения.  Етичният кодекс на АКБ има за цел да се придаде висока степен на стабилност на обединената професионална общност на козметиците в България и извършваните от тях специализирани дейности и услуги. Това ще осигури по-високо качество на обслужване на хората, в резултат, на което и по-добър обществен престиж и признание на професията КОЗМЕТИК.

Чл.1.  (1) Този кодекс определя етичните норми, които членовете на Асоциацията на козметиците в България следва да спазват.

(2) Кодексът има за цел да установи и затвърди етични норми на поведение и отношение на членовете, както към професията, така и помежду им. Това, от своя страна, ще доведе до повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на упражняващите професия КОЗМЕТИК и работещите в бранша, както и до издигане престижа и значимостта на професията за обществото.

Чл.2.  (1) Дейността на членовете се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност и честност, компетентност, политическа и финансова неутралност, отговорност, зачитане на личността, и отчетност.

(2) Законност – членовете упражняват дейността си спазвайки законовите разпоредби:

  • за образователна квалификация на МОН;
  • на Закон за Устройство на Територията, касаещи помещенията, в които се предлагат и извършват козметични услуги и процедури;
  • на Закон за Безопасни Условия на Труд;
  • на МЗ и РЗИ, отнасящи се до организацията и хигиената в помещенията;
  • на Кодекса на труда;
  • на Търговския закон.

(3) Лоялност и честност – членовете  съдействат за прилагане и спазване на Устава и Етичния кодекс на АКБ, създадени от козметици за козметичния бранш.  В зависимост от вида на членството си и функциите, които изпълняват, съдействат за ограничаване на произвола при упражняване на професията и за укрепване на доверието в  АКБ.

(4) Компетентност – членовете упражняват дейността си като прилагат знанията и опита, които притежават, и непрекъснато повишават нивото на професионалната си квалификация и работа в интерес на клиента.

(5) Политическа и финансова неутралност – членовете не допускат в своята работа да бъдат повлияни от свои или чужди политически и финансови пристрастия.

(6) Отговорност – членовете следват поведение, което не накърнява престижа на Асоциацията и професията, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

(7) Зачитане на личността – членовете се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки,  зачитайки правата и достойнството на личността, и не допускат, каквито и да са прояви на дискриминация.

(8) Отчетност – членовете осъществяват дейностите, свързани с АКБ по начин, даващ възможност, да се видят ясно техните действия и резултатите от извършената работа.

Чл.3 Членовете не участват в дейности, които са незаконни и аморални, не работят и не са свързани с учреждения или организации, които предлагат незаконни и неморални услуги.

ГЛАВА ВТОРА  – ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОЛЕГИ

Чл.4.  Членовете са  длъжни да опазват данните и личната информация за колега, асоцииран член, партньор, доставчик на услуги, станали им известни при, или по повод на работата им в управляващи органи на Асоциацията, както и при други рутинни или специални поръчения и задачи, свързани с дейността.

Чл.5. Членовете спазват тон на уважение и избягват конфликти при общуване с колеги, независимо дали те са членове на АКБ или не, доставчици на услуги, партньори и асоциирани членове на АКБ. Общуват в дух на взаимопомощ, екипност и дружелюбност.

Чл.6. Членовете не проявяват дискриминация по полов, социален, икономически, образователен, расов, етнически и възрастов признаци, нито на основата на вероизповедание, политическа ориентираност или партийна принадлежност.

Чл.7. Членовете спазват препоръките за добри практики.

Чл.8. Членовете се обръщат към Етичната комисия на АКБ при случаи на неспазване на Етичния кодекс и за разрешаване на възникнали конфликти. Етичната комисия разглежда сигнала на заседание и се произнася по казуса с протокол от заседанието  и препоръка.

Чл.9. При установени груби нарушения на Етичния кодекс от страна на редовни или асоциирани членове, УС на АКБ въз основа на протокол от заседание и препоръка на Етичната комисия, предприема действия за отстраняване от членство. Сумата, платена като членски внос от провинилия се колега или Асоцииран член, не се възстановява при отстраняването му.

ГЛАВА ТРЕТА – ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Чл.10. Членовете са  длъжни да опазват данните и личната информация на клиента, станали им известни при или по повод изпълнението на задълженията им.

Чл.11. Членовете трябва да подържат авторитета на професията пред клиента и по всяко време да се държат по начин, съответстващ на него.

Чл. 12. Членовете не предприемат процедура или манипулация, която е извън обхвата на тяхното професионално ниво на обучение и квалификация.

Чл.13. Членовете НЕ продават медицински изделия и апарати на клиенти, които не притежават необходимата квалификация и образование.

Чл.14. Членовете не предписват лекарства, медицински продукти и не провеждат лечение, предвидено за осъществяване от лекар.

Чл.15. Членовете не работят с апаратура, която не отговаря на установените технически стандарти за Р България.

Чл.16. Членовете спазват поверителността на информацията, придобита в хода на професионалната практика, свързана с работодатели, колеги и/или клиенти.

Чл.17. Членовете не огласяват пред краен клиент информация за доставни цени, ценообразуване и доставчици на едро, както и информация за техники и технологии за  приложение  на  козметичните процедури, обект на патентоване или на авторско право.

Чл.18. . Членовете прилагат и ползват в своята практика и в своите обекти професионални козметични продукти,еднократни материали и пособия подпомагащи основната дейност произведени, внесени или дистрибутирани от оторизирани производители, вносители и дистрибутори.

Чл.19. Членовете се развиват и надграждат своите професионални умения и квалификация, като винаги се стремят към най-високо качество на услугата, която предлагат.

Чл.20. Членовете никога не се съгласяват да практикуват при условия, които компрометират професионалните стандарти, нито налагат такива условия на своите колеги или служители.

Чл.21.  Членовете, които нямат необходимата квалификация, не поставят филъри и ботулинов токсин.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА  –  МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ

Чл.22. Етичният кодекс подлежи на задължително спазване от всички членове на АКБ. Всяко нарушение на установените с него правила ще бъде разглеждано като основание за търсене на  отговорност, съгласно Устава и Целите на АКБ.

Чл.23. Този кодекс следва да се доведе до знанието на всички членове на АКБ  чрез изпращане на имейл адрес, посочен за кореспонденция при постъпването в АКБ на всеки член, както и чрез публикуване в сайта на АКБ.

ГЛАВА ПЕТА – ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Настоящият Етичен кодекс влиза в сила от датата на утвърждаването му.

Чл. 25. Етичният кодекс е подложен на обсъждане от всички настоящи членове на сдружението и утвърден след обсъждане и гласуване на събрание на УС на АКБ и Етичната комисия на АКБ на   01.03.2021г.

Чл. 26.  Запознаването с разпоредбите на Етичния кодекс  следва да се извърши в едномесечен срок от утвърждаването му.

Чл. 27. При приемане на новопостъпващи членове на АКБ Етичният кодекс се предоставя заедно с Устава и Целите на АКБ  като допълнение към документите за кандидатстване.