Проект на агенция за хората с увреждания

Проект на агенция за хората с уврежданияАсоциация на козметиците в България иска да се обърне към своите колеги, които са физически лица с трайно намалена трудоспособност от 50 и над 50 процента и които искат да стартират самостоятелен бизнес.

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година

Електронен адрес: ahu_ssd@mlsp.government.bg

Допълнителна информация:

Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубрика: Проекти/Програми, самостоятелен бизнес. Проектните предложения, ведно с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие / Приложение 4 /с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ по един от следните начини:

 • На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година.

 • Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година.

 • По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година.

Непосредственно след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения.

Телефони за справка:

 • 02/ 931 80 95
 • 02/ 832 90 73

Имаме колеги, които в предходни години са се възползвали от тази програма и са доволни. Както всяка оперативна програма, която се финансира от държавата, всеки одобрен проект подлежи на три годишен мониторинг и контрол. Програмата е полезна за всеки който наистина иска да стартира свой бизнес и да заработи. Насочена към самия човек с намалена трудоспособност.

За какво трябва да се внимава когато изработвате проекта?

 1. Прочетете внимателно условията по проекта и си изгответе план
 2. В план сметката за бъдещите ви разходи по салона включете и разходите си за осигуровка
 3. По програмата не се толерира назначаване на трети лица, защото е насочена към вас самите. Ако назначите трето лице се задължавате в продължение на периода на мониторинг, а и три години след това, да поддържате това работно място и да плащате осигуровки.
 4. Необходимо е да имате документ за завършена квалификационна степен по професията козметик, ако искате да отваряте козметичен салон.
 5. Както във всеки проект и тук се изисква да имате процент самоучастие.
 6. Внимание, отпусканите средства са в размер до 20 000 лв. Това означава,че могат да ви отпуснат и по малко.

При въпроси по самия проект може да се обръщате към АХУ и посочените от тях телефони.

За съвет и коментар можете да се обърнете към  г-жа Боряна Драганова, член на УС на АКБ и на е-мейл : bdraganova@mail.bg. Можете да се присъедините и в информационната ни група във Facebook.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ В НОВОТО НАЧИНАНИЕ!

Подобни публикации