Отворено писмо за частична компенсация на сектор „Доставчици на козметични услуги”

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НА РБ
МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
УЛ. „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“ 102
ГР. СОФИЯ

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА НА РБ
МИНИСТЪР ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ 12
ГР. СОФИЯ

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РБ
МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА
УЛ. „ТРИАДИЦА“ 2
ГР. СОФИЯ

ДО
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ГАЛЯ ДИМИТРОВА
БУЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ“ 52
ГР. СОФИЯ

ДО
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ГЕОРЕВА
УЛ. „БУЗЛУДЖА“ 35
ГР. СОФИЯ

ОТНОСНО: Включване на сектор „Доставчици на козметични услуги” в схемата за частична компенсация заради понесени щети от извънредното положение, както и други облекчения

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Както е известно, на 13.03.2020г. Народното събрание на Република България по предложение на Министерски съвет и във връзка с кризата, създала се от разпространението на Корона вирус инфекцията /КВ инфекция/, обяви извънредно положение на територията на Република България за период от един месец.

С изрична заповед на Министъра на Здравеопазването/ Заповед РД -01-124/13.03.2020г./, работата на всички обекти, с изключение на хранителни магазини, аптеки, дрогерии и банкови и застрахователни офиси бе преустановена.

Обектите, в които е допуснато продължаване на дейността също търпят загуби на оборот, поради препоръките за спазване на социални дистанция, неползване на обществен транспорт и силно ограничаване на всякакви дейности с оглед ограничаване на КВ инфекцията. Нещо повече, спряна е работата на повече от половината от състава на персонала в съответния обект.

Считано от началото на кризата с разпространението на КВ инфекцията в Европа и в частност – в България, представителите на секор „Козметични услуги” търпят сериозни загуби в дейността си, тъй като една от първите предпазни мерки, обявени от Националния щаб, и по-късно утвърдени с решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение от 13.03.2020г. и Заповедите на министъра на здравеопазването са именно налагане на социални ограничения, забрани за събиране на лица особено в закрити помещения и призив да се ограничи посещението на обекти, в които има струпване на хора.

От средата на месец февруари, салоните за красота отбелязват спад от 30-50% в оборотите спрямо същия период от предходната година. След въвеждане на извънредното положение много от салоните са с нулев оборт, а тези които са продължили да работят имат спад с 80-90%.

Според данни на Националния статистически инстут преобладаващата част от доставчиците на този вид услуги са представители на малкия и средния бизнес, като сектора включва близо 216 000 обекта, в които работят средно 640 000 служители. Повечето от служителите са тясно профилирани специалисти, които не могат да намерят адекватна заетост в други сфери. Рестрикции поставят бранша ни в критична ситуация, която съвсем скоро ще ескалира и рефлектира не само върху работодателите, но също върху заетостта и доходите на хилядите работещи при нас.

Към момента работодателите в бранша са изправени пред ситуация, в която имат сериозни постоянни разходи за дейността – задължения към наемодатели, задължения към персонала (плащане на заплати и осигуровки на персонала), плащането на ДДС за предходния месец февруари, други разходи с постоянен характер. Разбирате, че горното води до сериозен дисбаланс в паричните потоци.

Взимайки под внимание горепосочените факти и критичната форсмажорна ситуация, поставяща ни в положение на обективна невъзможност да изпълняваме задълженията си към контрагенти, служители и Държавата, се обръщаме към Вас с молба да бъдат предприети действия за следното:
1/ Получаване на право за компенсация на работодателите с цел запазване на заетостта на служителите в бранша чрез включване на сектор „Доставчици на козметични услуги” „Услуги за красота” в схемата за компенсации 60 %-40%.
2/ Данъчни облекчения за сектора: намаляване на 9% ставка ДДС за козметичните услуги.
3/ Срокът на дължимият от дружествата годишен данък по ЗКПО за 2019 г. да бъде разсрочен на вноски за период от една година и върху дължимата сума да не се начисляват наказателни лихви.
4/ За периода на действие на извънредното положение, дължимите осигурителни вноски (ДОО ЗО, ДЗПО), както на наетите лица по трудов договор така и на сaмоосигуряващите се лица, да се разсрочат за срок от една година и върху тях да няма наказателни лихви.
5/ Физическите лица, които се облагат с данък патент по ЗМДТ, да имат право да се възползват от намаляване на вноските, за периода в който обектът не е работил поради извънредното положение, и тяхното разсрочване за период от една година.
6/ Дружества, които осъществяват дейността си в собствени търговски обекти, и се облягат с данък сгради и такса смет по ЗМДТ , да имат право да се възползват от намаляване на вноските, за периода за който обектът не е работил поради извънредното положение и тяхното разсрочване за период от една година.

В очакване на Вашето положително становище по поставените по-горе въпроси.

С УВАЖЕНИЕ,

1/ ТЯНА ПРЕСОЛСКА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ КОЗМЕТИЦИ

2/ ТАТЯНА ВИКТОРОВА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

3/ ЦВЕТЕЛИНА МАЙМАРОВА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА КОЗМЕТИКА

4/ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС В ИНДУСТРИЯТА ЗА КРАСОТА

5/ КРЪСТЬО КАПАНОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ФРИЗЬОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

6/ АННА ЖЕЛЕВА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ ПО МИКРОПИГМЕНТОЛОГИЯ

1920 1281 Асоциация на козметиците в България