Членство на АКБ в БТПП

В изпълнение на своите цели, в началото на 2021 г. АКБ предприе стъпки към категоричното си позициониране като браншова организация и осигуряването на работещи механизми за защита на авторитета на професията и на правата на своите членове.

След анализ на актуалната ситуация и преглед на 3-те представителни работодателски организации в Р България – БТПП, БСК и КРИБ, УС на АКБ взе решение за присъединяване към БТПП – най-голямата, стара и с международен авторитет от тях.

БТПП има международни членствени правоотношения, които я правят международно призната и оторизирана организация да издава и заверява различни документи, обслужващи международния стокообмен и легитимиращи членовете на Палатата пред български и чуждестранни органи, институции и партньори. БТПП поддържа Единен търговски регистър, в който са вписани над 51 000 асоциирани членове – български търговци, сдружения с нестопанска цел, кооперации, браншови съюзи, асоциации и др. БТПП единствена издава сертификати за актуалния статут на членовете си освен на български и на чужди езици.

Мотив за избора на БТПП бе и наличието на функциониращ Съвет на браншовите организации към нея, включващ 87 БО, съюзи, асоциации и др., както и фактът, че Българската търговско-промишлена палата отделя специално внимание на браншовите организации, осигурявайки на тях и на членовете им постоянна информираност по теми от икономически, юридически и социален характер. Освен това, при обсъждане на правителствено ниво на теми от важно значение за бизнеса, БТПП прилага установена дългогодишна практика да провежда анкетни допитвания по дискутираните теми и въз основа на получените отговори да изготвя и отстоява съвместни становища и позиции по разглежданите въпроси,  изразяващи мнението на членовете си и на браншовите организации в Тристранния диалог на национално ниво.

Допълнителен мотив за направения избор е поддържаното от БТПП пряко членство на браншовите организации без заплащане на годишен членски внос, като същевременно им дава право да ползват минималния пакет от услуги – https://www.bcci.bg/resources/files/OBOB-MIX IS- 16022016.pdf. За браншовите организации, упълномощили БТПП да ги представлява в тристранния съвет на национално ниво, се дават специални преференции (https://www.bcci.bg/bulgarian/branch/index.html):

  • безплатно ползване на залите на Палатата за свои мероприятия 4-ри пъти годишно, а в останалите случаи с 20% отстъпка от цената;
  • безплатно публикуване на една оферта годишно в бюлетин „Инфобизнес“ на интернет страницата на БТПП раздел Бизнес оферти и в базата данни с оферти на Enterprise Europe Network (EEN);
  • безплатно предоставяне на информация и консултации за европейски и национални програми и източници на финансиране от отдел Европейска интеграция и проекти при БТПП и EEN;
  • достъп до сътрудничеството, което предлагат всички международни организации, на които БТПП е член;
  • възможност за публикуване на реклама с 20% отстъпка от цената в хартиените издания на брошурите „Топ 100“, „Bulgaria in Figures“ и „Каталог на панаирите и изложбите“ и достъп до електронния им формат;
  • включване на рекламни материали на сайта на Палатата с 10% отстъпка от цената;
  • получаване на консултантски услуги с 20% отстъпка от цената;
  • издаване на сертификати за статута им на български и на английски език – по 1 бр. годишно с 20% отстъпка от цената;
  • иницииране провеждането на съвместни срещи по теми от интерес за предприемачите и бранша;
  • включване с предимство за участие в комисии, работни групи и др. на национално, браншово или регионално ниво.

 

Вземайки предвид всичко това, УС на АКБ подаде необходимите документи за пряко членство и упълномощи БТПП да представлява Сдружение АКБ като браншова организация в тристранния съвет на национално ниво. АКБ е пряк член и е в списъка на браншовите организации от 1 март 2021 г.: https://www.bcci.bg/bulgarian/branch/members.html.

150 150 Асоциация на козметиците в България