Асоциация на Козметиците в България през 2021 г.

Beauty Woman, като единствената независима медия, даваща трибуна на всичко, случващо се в козметичния бранш, се обърна към Татяна Викторова, председател на Асоциацията на Козметиците в България с цел да ни информира какви ще бъдат насоките и целите на АКБ през 2021 г.

Татяна Викторова, председател на АКБ

Какви са насоките и целите на АКБ за 2021 г.?

АКБ е браншова организация, чиято основна задача е обединение на козметиците, с цел подобряване качеството на работата им, както и повишаване имиджа на професията. Смисълът на съществуване на сдружения като АКБ е подкрепа, взаимопомощ и защита на правата на работещите в съответния бранш. И през 2021 г., както и занапред, приоритет за АКБ ще бъде обединението и защитата на козметиците в България. На 01.03.2021 г. от 11.00 ч. ще бъде проведено първото ни отчетно събрание, на което ще направим отчет за всичко, което сме направили през изминалата година и ще очертаем новите си цели. В момента тече обсъждане с нашите членове какви цели и задачи да добавим към текущите. Една от целите, която със сигурност искаме да задействаме, е да сигнализираме МНЗ, че наредба №15 от 21.08.1987 г., касаеща хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, е морално остаряла и е наложително да бъде осъвременена. Това беше една от целите ни за 2020 г., като АКБ има подготвено писмо по тази тема, но създалата се епидемична обстановка наложи забавяне на реализацията й.

Има ли законно разграничение в работата, която могат да извършват козметиците и тази, която могат да извършват козметиците, завършили медицински колеж?

Разграничение в работата на козметиците и на колегите с длъжност „медицински козметик“ на този етап няма. Има разграничение в самите направления. Професия „Козметик“ е в клас 5142 „Услуги за населението“, докато длъжността „Медицински козметик“ е включена в клас 3259 „Други приложни специалисти в здравеопазването“.

Медицинският козметик работи под лекарски надзор и изпълнява процедури, предписани от лекар. Козметикът работи със здрави хора, в козметичен салон/кабина/център, където не е нужно присъствието на лекар. На този етап има само длъжност „Медицински козметик“, професия „Медицински козметик“ – не. Все още няма публикувани стандарти за професията „Медицински козметик“ в държавен вестник. Така че няма и законово разграничение в работата, която могат да извършват медицинските козметици и останалите козметици.

Смятате ли, че ще има ограничения в работата на козметиците, завършили ЦПО?

Наредба №9 от 27.08.2018 г. утвърждава реда за придобиване на квалификация по професия „Козметик“, както знанията, уменията и правомощията на упражняващите професията. Регистрацията на новата длъжност „Медицински козметик“ не променя компетенциите, задълженията и правомощията на козметика, без значение къде е придобил квалификацията си (ЦПО, колеж или профeсионална гимназия). „Козметик“ е професия, чиято форма на обучение е регламентирана с редица закони и наредби (ЗПОО, Наредба 9), в които точно е описано какви са етапите и степените на обучение. Професията „Козметик“ има свой ДОС (държавно образователен стандарт), в който са записани: ниво на НКР (национална квалификационна рамка), ниво на ЕКР (европейска квалификационна рамка), ЕРУ (единица резултат от учене), знания, умения и компетентности, както и Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на професия „Козметик“. Тоест, по сега действащите закони, всеки козметик, който е преминал регламентирана и национално призната форма на обучение и е придобил съответната СПК (степен на професионална квалификация) не трябва да се притеснява, че ще има ограничение в работата си. Професия „Козметик“ е включена в НКПД (Национална класификация на професиите и длъжностите) много отдавна и има своя осигурителен код.

Има ли единна Европейска рамка за работа и компетентност на козметиците, която да бъде приложена в България или това е задължение на всяка една държава членка на ЕС?

Съществуват Европейски образователни стандарти, на основата на които се изработват Държавните образователни стандарти на всяка държава членка на ЕС. И България като член на ЕС е длъжна да се съобрази с това при разработката на своите образователни стандарти. Разбира се, всяка държава има право на своите отклонения от стандарта. Изработването на държавните образователни стандарти и тяхното синхронизиране с европейските такива е отговорност на НАПОО. Естествено, ние като браншова организация сме длъжни да сигнализираме НАПОО за евентуални грешки и разминавания, както сме го и правили.

Какво може да предприеме АКБ, ако бъдат наложени ограничения на работата на козметиците?

АКБ непрекъснато следи промените и актуализирането на Европейските  регламенти. Ние сме заявили в Министерство на образованието и науката, както и в НАПОО нашите интереси и желание за участие в работните групи при евентуално настъпване на промени и на този етап си сътрудничим много добре и с двете институции. Срещаме разбиране, помощ и желание за взаимна работа и от двете държавни ведомства. Не виждаме основание за налагане на ограничения върху работата на козметиците. Държавният образователен стандарт ясно разписва компетенциите на професията „Козметик“ и длъжностите, които козметикът може да заема. Козметикът няма претенции да заема длъжности от код 3259 на класификатора „Други приложни специалисти в здравеопазването“.

Професията „Козметик“ в България има своите традиции и много добри практики, предавани в годините:

  • Лично, внимателно и отговорно отношение към клиента.
  • Персонализиране на услугата към всеки клиент.
  • И не на последно място – непрестанен стремеж към нови знания и умения.

За много голяма част от клиентите живеещи в чужбина е приоритет прибирайки се в България задължително да посетят своя козметик. Това е доказателство за високата оценка на професионалните козметични услуги в България.

АКБ ще работи усилено за запазване, предаване и популяризиране на добрите практики в козметичните грижи в името на нашите клиенти.

379 379 Асоциация на козметиците в България