Частен професионален колеж „Богоя“

Частен професионален колеж „Богоя“ е единствения сертифициран колеж в България, който предлага професионални обучения по професия Инструктор. След приключване на обучението, колежаните придобиват най-високата  четвърта степен на професионална квалификация.  Частен професионален колеж “Богоя” активно допринася за подготовката и кариерното развитие на квалифицирани специалисти – мениджъри, предприемачи, инструктори в областта на козметиката, фризьорството, маникюра, спортни масажисти, фитнес инструктори, гувернантки както и специалисти в сферата на туризма.

Колеж „Богоя“ обучава колежаните за придобиване на професионални компетенции за работа в екип, иновативност в преподаването, предприемчивост и адаптивност. Колежът работи с високо квалифицирани преподаватели и специалисти от бизнеса.

Богоя предлага – знания, умения и квалификация, като подготвя добри професионалисти!

Обучението е с продължителност четири семестъра, формата на обучение е задочна, самостоятелна и редовна.

Частен професионален колеж “Богоя” е основоположник на специалностите:

“Инструкторска дейност по фризьорски услуги”

“Инструкторска дейност по козметични услуги”

“Инструкторска дейност по маникюр и педикюр”

Професията “Инструктор по козметични услуги” е една от най – новите и иновативни професии, която е включена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Ниво на квалификация според Европейската квалификационна рамка (ЕКР) – 5.

Ниво на квалификация според Националната квалификационна рамка (НКР) – 5.

Специалността е подходяща за лица, които притежават знания, умения и компетентности по професия „Козметик“, специалности „Козметика“ или „Организация и технология на козметичните услуги“.

Инструкторът, придобил ІV степен на професионална квалификация организира и провежда обучението и подготовката на специалисти по „Козметика“ и „Организация и технология на козметичните услуги“. Във връзка с това трудовите му дейности се формират в две основни направления: педагогически и базисни.

Педагогическите дейности са свързани с организация и подготовка на учебния процес, реализация на учебната програма, оценяване постиженията на учащите.

При подготовката на учебния процес инструкторът се запознава с изискванията към учебните планове, учебните програми и учебното съдържание, определя целите и подцелите на програмата, подбира учебното съдържание, избира форми, начини и средства на обучение, структурира учебното съдържание, планира отделните занятия.

За реализацията на учебната програма инструкторът: организира учебната среда, познава особеностите на възрастните обучаеми, определя целта и задачите на занятието, организира и контролира самостоятелната им работа.

За оценяване на постиженията инструкторът: разработва критерии за оценка на теоретичните знания, разработва критерии за оценка на практическите умения, познава и прилага начини за проверка и оценяване на постиженията, познава документите за удостоверяване на постиженията.

Базисните дейности са свързани с умения за: предоставяне на качествена услуга в съответствие с нейната технология; работа с клиенти и опазване здравето на клиента; познаване и правилно използване на козметичните средства; разпределяне на средства и обезпечаване на дейностите с необходимите човешки, финансови, материално-технически и информационни ресурси; изготвяне на финансови документи и отчети.

Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор по козметични услуги“ познават и прилагат в своята работа:

• основните педагогически принципи;

• основните взаимоотношения в процеса на обучение;

• личностно ориентирано обучение;

• специфични изисквания към организацията и провеждането на обучение на възрастни;

• особеностите на формите на обучение – дневна, вечерна, индивидуална, дистанционна и др.;

• методите на обучение – класически, интерактивни;

• спецификата на целите; готовност, очаквания и резултати от обучението;

• ролята на субективните и обективните фактори върху ефективността на учебния процес;

• проблемите, свързани с мотивацията на възрастните за учене.

2016 705 Асоциация на козметиците в България