УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ

„АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1)Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ е независима организация на физически лица и юридически лица, която осъществява своята дейност в съответствие със законите на Република България и този Устав.

(2)Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ е учредена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване функциите на национално представена организация, в съответствие със законодателството на Република България.

(3)Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ е доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и религиозен характер.

(4)Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ е доброволна организация на физически и юридически лица.

(5)Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ се учредява за неопределен срок.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2.(1)Наименованието на сдружението е: „АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ”.

(2)На латиница то се изписва по следния начин: Association of Beauty Therapist in Bulgaria

(3)(Изм. с реш. на ОС от 17.01.2024г.) БЪЛГАРИЯ, София (столица), Община Столична, гр. София, p.c. 1606
р-н. Красно село, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен № 8, Хотел, Астория, ЕТ. 1, ap. Неоефект

(4)Пълното или съкратеното наименование на, седалището, адресът на управлението и БУЛСТАТ номерът ѝ се поставят върху всички писмени документи на сдружението.

(5)Сдружението може да открива клонове и представителства в страната и чужбина.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 3. Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ се определя за осъществяване на дейност в частна полза.

IV. ЦЕЛИ

Чл. 4.(1)Основните цели на Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА КОЗМЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ са:

 1. Обединение на козметиците с цел подобряване качеството на работата им, както и повишаване имиджа на професията.
 2. Повишаване качеството на услугите в бранша.
 3. Подобряване на националните стандарти за откриване на козметичен салон.
 4. Осъществяване на подкрепа на членовете на сдружението при повишаване квалификацията на козметиците.
 5. Създаване и поддържане на добра комуникация между Центровете за професионално обучение (ЦПО) и сдружението.
 6. Създаване на възможности за улеснено повишаване квалификацията на работещите козметици в медицински козметици, съвместно със сдружението на медицинските козметици (или други сходни организации).
 7. Осигуряване на връзка между интернет страниците на сдружението и други сходни организации.
 8. Осъществяване съдействие от страна на сдружението по отношение на неговите членове, които желаят да повишават знанията и уменията си, както и на тези, които желаят да стартират собствен бизнес в сферата на козметичните услуги.
 9. Осъществяване съдействие на компетентните органи и институции за оказване противодействие на нелоялната конкуренция и сивата икономика.
 10. Създаване на единен регистър на козметиците и козметичните салони, членове на сдружението.
 11. Осъществяване съдействие на съответните органи за създаване на критерии за категоризация на козметичните салони, както и категоризиране на козметичните салони.
 12. Участие при внедряването на световни и европейски стандарти на козметичния и естетичен пазар в България.
 13. Създаване и поддържане отношения на коректност и взаимопомощ между членовете на сдружението, като колеги, като работодатели и като служители.
V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. В изпълнение на основните си цели сдружението постига чрез:

 1. Изработване на обща политика на членовете си по отношение на правилата за работа със своите членове, отношенията с трети лица и оказване помощ на физически лица, чиято дейност е свързана с целите на сдружението.
 2. Организиране и провеждане на конгреси, конференции, събрания, заседания, научни сесии, симпозиуми, курсове за квалификация и преквалификация, изложби, изложения, срещи с национални и регионални държавни органи и институции;
 3. Разработване на национални и регионални програми и методи за подобряване на теорията и практическата дейност, свързана с целите на сдружението.
 4. Участие в изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с целите на сдружението;
 5. Активно взаимодействие и сътрудничество с компетентните държавни органи и институции (републикански, областни, общински) за постигане целите на сдружението и подпомагане на съответните служби по отношение информираността им по проблематиката и взаимоотношенията им с членовете на сдружението.
 6. Съдейства за доброволно уреждане на възникнали спорове между своите членовете.
 7. Издигане на международния престиж на Република България в сътрудничество с международни правителствени и неправителствени организации, специализирани в сферата на дейност на сдружението.
 8. Разработване, организиране и съфинансиране на проекти по програми по фондове за финансиране
 9. Други дейности и мероприятия непротиворечащи на закона, устава и целите на сдружението.
 10. Оказване съдействие на членовете на сдружението за достъп до информация за политики и инициативи на страната и Европейския съюз.
 11. Оказване съдействие с юридически консултации и предоставяне на професионална помощ на всички свои членове при спорове и казуси, възникнали по време на професионалната им практика.
VI. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Сдружението има следният предмет на дейност:

 1. Представителство и защита на правата и законните интереси на членовете на сдружението пред държавни и общински органи и институции, обществени организации и други.
 2. Участва и активно подпомага държавните органи при разработването на проекти за нормативни актове, стандарти и стандартни методи свързани със целите на сдружението;
 3. Участва в разработването на програми със съответните държавни и общински структури, свързани целите на сдружението;
 4. Изпълнява други функции, възложени със закон.

Допълнителна стопанска дейност

Чл. 7. (1)Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с основните цели по чл. 3 от устава, в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ

(2)Предмет на стопанска дейност по горната алинея са:

 1. Предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, срещу определено заплащане;
 2. Превод, изработване и разпространение на материали, разработване на бизнес-планове, инвестиционни и технологични проекти;
 3. Участие в конкурси и програми за разработване на проекти, свързани с дейността на сдружението;
 4. Организиране на конференции, семинари и други форми на платено обучение;
 5. Образуване и участие в търговски дружества, съгласно изискванията на закона;
 6. Други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на сдружението и подпомагат тяхното постигане.

(3)Сдружението ще ползва приходите от дейността по горната алинея за постигането на целите посочени в чл. 3.

VII. ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. Органи на Сдружението са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен Съвет;
 3. Контролен Съвет.

Общо събрание

Чл. 9. (1)Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

(2)Юридическите лица участват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват. Членовете на сдружението могат да упълномощават и други лица със специално пълномощно.

Чл.10.(1)Общото събрание:

 1. Изменя и допълва устава;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет;
 4. Взема и други решения, предвидени в устава;
 5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. Взема решение за участие в други организации;
 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 9. Приема бюджета на сдружението;
 10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 11. Приема отчета за дейността на управителния съвет;
 12. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

(2)Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3)Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4)Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5)Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6)Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на Общо събрание

Чл.11.(1)Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно и се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице;

(2)Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква;

(3)Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, при Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.12. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Кворум

Чл.13.(1)Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50%+1) от присъстващите.

(2)Решения по чл. 10, ал. 1, т. 1 (промяна на устава), и 7 (преобразуване и прекратяване на сдружението) се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3)По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(4)На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от протоколчика и от председателстващия заседанието.

Вземане на решения

Чл.14.(1)Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2)Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. Ююридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;

(3)Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Управителен съвет

Чл.15.(1)Управителният съвет се състои най-малко от 3 (три) лица – членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок до 5 (пет) години.

(2)Управителният съвет избира от своя състав председател. В устава може да се предвиди, че председателят се избира от общото събрание или друг орган на сдружението.

(3)По решение на общото събрание функциите на управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице – управител.

Чл.16. Управителният съвет:

 1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 7. Определя адреса на сдружението;
 8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 9. Изпълнява задълженията, предвидени в устава;
 10. Приема и изключва членове.

Свикване на Управителния съвет

Чл.17.(1)Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(2)Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3)Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4)Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 (относно ликвидацията на сдружението) и чл. 31, т. 3 (разпореждане с имуществото на сдружението) и т. 6 (по реда и по дейността на сдружението) от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

(5)Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(6)На заседанието на УС се води протокол, който се подписва от присъстващите на заседанието членове на УС. Членът на УС, който не е съгласен с решенията, подписва протокола и вписва особеното си мнение в протокола.

Председател на Управителния съвет

Чл.18.(1)Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание с явно гласуване с обикновено мнозинство за срок от 3 (три) години, за не повече от два мандата.

 1. Организира и ръководи заседанията на УС;
 2. Координира и упражнява контрол върху дейността на отделните клонове;

(2)Председателят на УС може да бъде освободен от длъжност:

 1. По собствено желание;
 2. При невъзможност да изпълнява задълженията си, поради здравословни причини, смърт, при осъждането му с влязла в сила присъда за престъпления от общ характер.
 3. При констатирано неизпълнение на целите и задачите на сдружението.

(3)В случаите на чл. 15, ал. 2, функциите на председателя на УС се поемат от неговия заместник до избирането на нов председател на Управителния съвет.

Контролен съвет

Чл.19.(1)Контролният съвет се избира от Общото събрание с явно гласуване с обикновено мнозинство за срок от 3 (три) години.

(2)Членовете на контролния избират от своя състав председател на контролния съвет, с явно гласуване с обикновено мнозинство.

Чл.20. Контролният съвет:

 1. Следи и контролира спазването на Устава, изпълнението на  решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 2. Проверява и контролира финансовата средства и материалните активи на сдружението;
 3. Дава становища по проектобюджета, както и по отчета за изпълнението му.
 4. Извършва проверки, инвентаризации и ревизии и има неограничен достъп до документацията на сдружението.
 5. Свиква Общото събрание в случите на отказ на Управителният съвет при установени противозаконни или противоуставни действия на някой от управителните органи на сдружението.
 6. Председателят на контролния съвет или упълномощено от него лице има право да участва в работата на управителния съвет без право на глас.

VIII. СТРУКТУРИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КЛОНОВЕ

Чл.21.(1)Сдружението може да открива и закрива клонове в страната и в чужбина по решение на Управителния съвет.

(2)Управителния съвет определя структурата на сдружението.

Чл.22.(1)Клоновете не са юридически лица. Те се ръководят от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общо събрание, Устава и Статута на клоновете приет от Общото събрание.

(2)Клоновете водят книги за дейността си. Най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет отчет за дейността на клона и разходваните средства.

(3)Управителния съвет на сдружението заявява за вписване пред окръжния съд по местонахождението на седалището на клона: наименованието, седалището и адреса на клона, неговият управител, неговите правомощия, представителна власт и ограничения. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства.

IX. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.23.(1)Членуването в сдружението е доброволно. Членове на сдружението могат да бъдат физически лица, които приемат целите на сдружението, както и юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, на които юридически лица дейността им е свързана с целите на сдружението.

(2)Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

(3)За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

(4)Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму.

(5)Членовете в сдружението биват:

 • членове;
 • асоциирани членове;

Чл.24.(1)Членството възниква при приемане, вливане, сливане.

(2)Нови членове се приемат от Управителния съвет на сдружението, въз основа на заявление до Управителния съвет, като представя:

 1. Заявление за приемане в сдружението в което се декларира, че е запознато с устава и го приема;
 2. Анкетна карта по образец утвърден от УС;
 3. Извадка от Агенцията по вписванията за учредяване на юридическото лице;
 4. Протокол с решението на оправомощения орган за членство в сдружението;
 5. Протокол с решението на оправомощения орган за представляващия юридическото лице в Сдружението;
 6. Протокол с решението на оправомощения орган с декларация за приемане на Устава на сдружението.

(3)Отказът за приемане може да се обжалва пред Общото събрание.

Права и задължения

Чл.25. Всеки член има право:

 1. Да участва в управлението на сдружението;
 2. Да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му;
 3. Да избира и да бъде избиран в органите на сдружението;
 4. Да прави предложения за подобряване работата на сдружението;
 5. Да ползва имуществото на сдружението и резултатите от дейността му по ред определен от УС;
 6. Да иска отменяне на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на органите на управление на сдружението.

Чл.26. Всеки член е длъжен:

 1. Да плаща редовно членския си внос;
 2. Да участва активно в работата на сдружението за неговото укрепване и развитие;
 3. Да участва в мероприятията организирани от сдружението;
 4. Да изпълнява решенията на органите на управление;
 5. Да работи за доброто име на сдружението и да не използва членството си за постигане на цели противоречащи на неговия устав;
 6. Да спазва Етичния кодекс на сдружението.

Права и задължения на асоциираните членове

Чл.27.(1)Юридически и физически лица могат да бъдат асоциирани членове на Сдружението, стига да са съпричастни към целите му.

(2)Всеки асоцииран член на сдружението може:

 1. Да иска и да се ползва от информация във връзка с предмета на дейност на Сдружението.
 2. Да участва в мероприятията организирани от сдружението;
 3. Да съдейства за постигане на целите сдружението цели.

          (3) Всеки асоцииран член на сдружението е длъжен:

 1. Да не уврежда с действията си доброто име на сдружението
 2. Да не уврежда с действията си дейността на сдружението.

Чл.28. Когато бъдат поканени, асоциираните членове може да присъстват и участват в работата на Общите събрания и заседанията на Управителния съвет на УС, без право на глас при вземането на решения.

Прекратяване на членството

Чл.29.(1)Членството се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет на сдружението;
 2. С прекратяването на юридическото лице член на сдружението;
 3. С изключването;
 4. С прекратяването на сдружението;
 5. При неспазване на Устава и неизпълнение на членствени задължения;
 6. При отпадане – при неплащане на членски внос до 31 юли на текущата година;

(2)Решението за изключване се взема от Управителния съвет, като това решение може да се обжалва пред Общото събрание.

(3)За отпаднал се счита всеки член на сдружението, който:

 1. Невнесъл и е просрочил с 3 (три) месеца крайният срок за внасяне на членския си внос.
 2. Е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е участвал в никакви мероприятия на сдружението в рамките на една календарна година.

(4)Отпадането поради горните обстоятелства се констатира по документи.

(5)При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски (встъпителни вноски, членски внос)

(6)Прекратилият членството си няма право на имуществени претенции към сдружението.

X. ИМУЩЕСТВО

Чл.30.(1)Имуществото на сдружението се формира от:

 1. Членски внос, като размера реда и начина на внасяне на встъпителната вноска и ежегодния членски внос се определя от Общото събрание
 2. Помощи, субсидии и спонсорство от местни и чуждестранни фондове, организации и държавни институции и учреждения;
 3. Грантове от участие в различни програми;
 4. Дарения, завещания и други пожертвувания в полза на сдружението от български и чуждестранни физически и юридически лица; даренията могат да бъдат направени безусловно или под условие за използването по определен начин в съответствие с целите на сдружението;
 5. Приходи от свързана с целите на сдружението стопанска дейност;
 6. Други приходи и постъпления в допустими от закона форми;
 7. Всички стоки и предмети, закупени от сдружението;
 8. Постъпления формирани от обучение, издателска дейност;
 9. При приключване на годишния баланс със загуба, Управителния съвет може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването и с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(2)Предмет на дарение и завещание могат да бъдат пари, ценни книжа, движими и недвижими вещи, вещни права, обекти на интелектуална и индустриална собственост, включително и тези на лицата подпомагани от сдружението и други, като те се вписват в специална книга.

(3)Когато дарителят желае с дарението да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и т.н. той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носи неговото име или друго определено от дарителя наименование.

(4)По решение на Управителния съвет на сдружението, от имуществото ѝ се обособяват целеви фондове.

(5)Актовете на разпореждане със средствата по фондовете, недвижимите имоти и вещни права върху тях, обезпечения и гаранции, банкови заеми и дялови участия, собственост на сдружението, се извършват по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети).

(6)Имуществото на сдружението се управлява по начин, който гарантира запазването и увеличаването му, като осигурява подходящо финансиране за целите посочени в чл. 3, ал. 2.

Чл.31. Сдружението не разпределя печалба от своята дейност. Ако в края на годината сдружението реализира печалба, тя ще бъде изразходвана за постигане на целите на сдружението.

Чл.32.(1) Сдружението може да образува фонд „Резервен” в размер на 10 (десет) процента от встъпителни вноски, членския внос, субсидии, помощи и постъпления от стопанска дейност,

(2)Разпореждането с фонд „Резервен” става по решение на Управителния съвет.

Чл.33.(1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейност, насочена за реализиране на целите, определени в този устав и ЗЮЛНЦ

(2)Правилата и редът за извършването на общественополезна дейност се приемат и утвърждават от УС.

(3)Сдружението подбира лицата и начините за тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда по който се извършва подборът е общодостъпна и се вписва в централния регистър

(4)За безвъзмездното разходване на имуществото по чл.41, ал.3, т.1 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание взема мотивирано решение с мнозинство от 2/3 от всички негови членове

(5)Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.3, т.1 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени в при общи условия, обявени публично.

Чл.34.(1)За извършваната дейност на сдружението Управителния съвет организира воденето на счетоводство в съответствие със законодателната уредба на Република България.

(2)За стопанската дейност се води отделно счетоводство в съответствие със законодателната уредба на Република България.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35. Сдружението се прекратява:

 • по решение на Общото събрание на сдружението, взето с мнозинство 2/3.
 • по решение на окръжния съд по местонахождение на седалището на Сдружението в случаите на чл.13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

Чл.36.(1)При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и Търговския закон.

(2)Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице, а в случаите на чл.13, ал.4 и чл.14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя Окръжния съд по местонахождение на седалището на сдружението.

(3)Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право да прехвърля по какъвто и да е начин имущество на лицата по чл.43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

(4)Имуществото останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва обществено полезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратената Организация.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37. Сдружението има свой знак и/или символ, утвърден от управителния съвет на сдружението.

Чл.38.(1)Общото събрание, управителния съвет, контролния съвет водят регистри за протоколите на проведените си заседания.

(2)Председателстващият заседанията и лицата, изготвили протоколите, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието им с подписите си.

(3)Управителния съвет води регистър на членовете на сдружението.

Чл.39. Въпросите, неуредени в настоящия Учредителен акт, вътрешните правила и статута, утвърдени от съответните органи на сдружението, се подчиняват на ЗЮЛНЦ и действащото в страната законодателство.

Чл.40. Прекратяването на сдружението се извършва по реда на ЗЮЛНЦ.


Настоящият Устав се състои от 10 (десет страници), приет на учредителното събрание състояло се на 14 януари 2020 г.

512 512 Асоциация на козметиците в България